วิทยากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นำเสนอ เป็นหัวข้อที่ดีมาก

เนื้อหาดีมาก ช่วยให้คัดเลือกวารสารในการตีพิมพ์ผลงานได้เป็นอย่างดี

Responses