เนื้อหาฟังง่าย ได้ความรู้

อาจารย์บรรยายได้ดี เข้าใจง่าย ทำให้ผู้ฟังเข้าใจและได้แนวทางในการจัดการความเครียดเบื้องต้นให้กับต้นเองค่ะ

Responses