เรียนรู้การใช้ดิจิทัล

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ด (Digital citizen) เช่น การให้ความสำคัญในการจัดการข้อมูลส่วนในโลกออนไลน์ เวลาการใช้งาน ภัยคุกคามในโลกออนไลน์ พฤติกรรมการใช้งานต่าง ๆ การวิเคราะห์ประเมินข้อมูลที่ได้รับผ่านทางออนไลน์ การใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ เป็นต้น เนื้อหาเข้าใจง่ายมาก ๆ ควิซท้ายการเรียนรู้ทำให้สามารถตกตะกอนเนื้อหาสาระที่รับได้รับมาได้อย่างดี

Responses