ได้เรียนรู้รูบแบบกานจัดกานเรียนกานสอนหลากหลายรุบแบบ

ชอบมากคะ ได้ความรู้เยีะมาก สิ่งทีต้องการอยากรู้มีหมดเลีย ไม่ว่าตะเป็นการจัดเรียนการสอนผ่าน google classroom, microsoft team, zoom…และการส้างข้อสอบออนลาย เทักนิกต่างๆที่มีประโหยดมาก

Responses