ສ້າງແບບລະດົມຄວາມຄິດເຫັນທີ່ປະກົດຜົນໃນເວລານັ້ນ

ເປັຫົວໜ້າທີ່ດີຫຼາຍໃນການນຳໄປໃຊ້ການປະຕິບັດວຽກງານ ແຕ່ສຽງຄ່ອຍໜ້ອຍໜຶ່ງ

Responses