Top Courses

4 Lessons

วิชา Triage for Elderly

กระบวนการสูงอายุ RAMPS Triage และกรณีศึกษา

0% Complete
0/0 Steps
23 Lessons

การใช้สื่อสำหรับภาคประชาสังคมเพื่อประชาธิปไตย

สร้างความเข้าใจในการใช้สื่อเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตย

0% Complete
0/0 Steps
3 Lessons

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อสังคมในหลากหลายบริบท ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดและการป้องกัน จะช่วยให้เรารู้เท่าทันโทษของยาเสพติด วิธีการป้องกัน ตลอดจนสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด อันจะนำมาซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข็มแข็งในการป้องกันยาเสพติดต่อไป

0% Complete
0/0 Steps
5 Lessons

วัยเก๋าไทย Go Cyber

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency: ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) ของ DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็น “คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Digital Citizen)” เพื่อเป็นต้นแบบ หลักสูตรการอบรม ถ่ายทอดความรู้ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้สร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกออนไลน์ เพื่อยกระดับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สู่พลเมืองดิจิทัลคุณภาพ และเพื่อให้เด็ก ผู้สูงอายุเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย จึงใช้ภาษาที่สามารถสร้างการจดจำและเนื้อหาในรูปแบบที่สร้างสรรค์

0% Complete
0/0 Steps
5 Lessons

เยาวชนไทย Go Cyber

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency: ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) ของ DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็น “คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Digital Citizen)” เพื่อเป็นต้นแบบ หลักสูตรการอบรม ถ่ายทอดความรู้ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้สร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกออนไลน์ เพื่อยกระดับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สู่พลเมืองดิจิทัลคุณภาพ และเพื่อให้เด็ก ผู้สูงอายุเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย จึงใช้ภาษาที่สามารถสร้างการจดจำและเนื้อหาในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เนื้อหาโดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร 2. กำไลทิพย์ ปิยพิทยานันต์ บรรยายโดย 1. วัลยา ภูงาม 2. กมลพร อรรคฮาต

0% Complete
0/0 Steps
2 Lessons

การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ลักษณะทั่วไปของการวิจัย วิธีวิจัยแบบต่างๆ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การออกแบบและการวางแผนการวิจัย รวมทั้งความสำคัญ รูปแบบและองค์ประกอบของ เค้าโครงการวิจัย แนวทางการเขียนเค้าโครงการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0% Complete
0/0 Steps
4 Lessons

การนำเสนอผลงานวิจัย:บรรยายและโปสเตอร์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

หลักการในการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบของโปสเตอร์ และปากเปล่า ทั้งความสำคัญ รูปแบบ เนื้อหา ขอบเขตที่ควรนำเสนอ องค์ประกอบ ข้อควรหลีกเลี่ยงในการนำเสนองานวิจัย กลยุทธ์ในการนำเสนอ การตอบคำถาม และการเตรียมตัวเพื่อนำเสนองานวิจัย

0% Complete
0/0 Steps
4 Lessons

การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์(ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ในการบรรยายนี้จะครอบคลุมถึงวารสารต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล  Scopus/Web of Science และ Open access  ซึ่งจะบ่งบอกวิธีและข้อสังเกตของคุณภาพวารสาร  การหลีกเลี่ยงวารสารที่ไม่มีคุณภาพ หรือ วารสารที่ไม่สามารถใช้ในการสำเร็จการศึกษา การจัดอันดับวารสาร  แนวทางการสืบค้นวารสารที่เหมาะสม และข้อสังเกตของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ  ตลอดจนแนวทางการคัดเลือกวารสารที่เหมาะสมกับงานวิจัยของเรา เพื่อให้มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์มากขึ้น และรวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวทางการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานวิจัยในวารสารอีกด้วย

0% Complete
0/0 Steps
5 Lessons

การบริหารจัดการวิชาบน KKUx สำหรับผู้สร้างรายวิชา

การบริหารจัดการบทเรียน สำหรับผู้สร้างรายวิชาบน KKUx ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นสูง

0% Complete
0/0 Steps
3 Lessons

การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่

บทเรียนจากการอบรมการประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพชุมชน

0% Complete
0/0 Steps
4 Lessons

Google Apps for Work

เตรียมความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ในยุคดิจิทัลด้วยเครื่องมือทีทำให้การทำงาน นำเสนอผลงาน การประสานงาน และการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0% Complete
0/0 Steps
6 Lessons

โครงการฝึกอบรม Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563

กรณีศึกษาถอดบทเรียนโครงการวิจัยที่ประสบความเร็จภายใต้โครงการ Talent Mobility

0% Complete
0/0 Steps
7 Lessons

โครงการฝึกอบรม Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562

การเตรียมความพร้อมของนักวิจัยในการทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคเอกชน ด้วยเทคนิค Design ฯลฯ

0% Complete
0/0 Steps
5 Lessons

Digital Learning: การเรียนรู้ในยุค New Normal

เมื่อโลกต้องเผชิญกับภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบให้มนุษย์ต้องมีการปรับตัวในการดำรงชีวิต การติดต่อสื่อสาร รวมไปถึง การศึกษา

0% Complete
0/0 Steps
2 Lessons

LAIE301-302 การวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องต้น และรูปแบบการเริ่มต้นธุรกิจ

โดย ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน และ ผศ.ดร.ปวีนา กองจันทร์

0% Complete
0/0 Steps
4 Lessons

CBT-stressMxforMDKKU-2

รายวิชานี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาตามหลักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมเพื่อจัดการความเครียดแบบออนไลน์

0% Complete
0/0 Steps
2 Lessons

LAIE101-102 : Dream Mining – รู้จักตัวเอง รู้จักพื้นที่ทำกิน

โดย รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์

0% Complete
0/0 Steps
1 Lesson

ระบบตอบกลับอัตโนมัติ ตัวช่วยในการทำธุรกิจออนไลน์

การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่องระบบตอบกลับอัตโนมัติ ตัวช่วยในการทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตอบกลับอัตโนมัติ หรือ Chatbot

0% Complete
0/0 Steps
1 Lesson

การอบรมและแสดงเทคโนโลยีต้นแบบ เรื่อง “การทำเกษตรสมัยใหม่”

การใช้เทคโนโลยีเข้ามาในกระบวนการทำเกษตร และแสดงต้นแบบเทคโนโลยี IoT Smart Farming ที่ใช้ในการควบคุมแปลงเกษตร

0% Complete
0/0 Steps